Tin vào điều vĩ đại hơn bản thân

Đôi lúc chúng ta phải tin tưởng vào những điều vĩ đại hơn bản thân mình, để vịn vào những khi mỏi gối chồn chân

nhưng đôi lúc chúng ta chỉ cần những điều nhỏ nhoi đơn giản, để cảm được đời sống còn đầy yêu thương

Leave a Reply