Thư viện truy xuất SQL Database

Trong quá trình lập trình, chúng ta thường xuyên phải tự tạo ra các thư viện cá nhân để đơn giản các thao tác, đặc biệt dùng nhiều nhất có thể kể đến thao tác truy xuất cơ sở dữ liệu. Đây là một tập tin mẫu do mình tham khảo và biên soạn, mong có ích cho bạn.

[csharp]
public class MSSqlDataAccessHelper
{
protected string _ConnectionString;

public MSSqlDataAccessHelper(string strConnString)
{
this._ConnectionString = strConnString;
}

#region ISqlDataAccessHelper Members

public DataTable ExecuteQuery(string spName, List<DbParameter> sqlParams)
{
DataTable dtResult = new DataTable();
try
{
SqlConnection connection = new SqlConnection(_ConnectionString);
connection.Open();
try
{
SqlCommand command = new SqlCommand(spName, connection);
command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

if (sqlParams != null && sqlParams.Count > 0)
{
foreach (SqlParameter param in sqlParams)
{
command.Parameters.Add(param);
}
}

SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(command);
adapter.Fill(dtResult);
}
catch (SqlException sqlEx)
{
throw sqlEx;
}
finally
{
connection.Close();
}
}
catch (Exception ex)
{
throw ex;
}
return dtResult;
}

public DataTable ExecuteQuery(string spName)
{
try
{
return ExecuteQuery(spName, null);
}
catch (Exception ex)
{
throw ex;
}
}

public int ExecuteNoneQuery(string spName, List<DbParameter> sqlParams)
{
int intRowAffected = 0;

try
{
SqlConnection connection = new SqlConnection(_ConnectionString);
connection.Open();
try
{
SqlCommand command = new SqlCommand(spName, connection);
command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
if (sqlParams != null)
{
foreach (SqlParameter param in sqlParams)
{
command.Parameters.Add(param);
}
}
intRowAffected = command.ExecuteNonQuery();
}

catch (SqlException ex)
{
throw ex;
}
finally
{
connection.Close();
}
}
catch (Exception ex)
{
throw ex;
}

return intRowAffected;
}

public int ExecuteNoneQuery(string spName)
{
try
{
return ExecuteNoneQuery(spName, null);
}
catch (Exception ex)
{
throw ex;
}
}
#endregion
}[/csharp]

Leave a Reply