Vấn đề quá tải thông tin

Dạo này mình đọc được thuật ngữ “quá tải thông tin”, nhớ hồi học bên TSK, thầy Dũng luôn nói “Cuộc sống là chuỗi những vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra”, quả không sai. Continue reading Vấn đề quá tải thông tin