Phân biệt Sub-domains, Addon Domains, Parked Domains

Sau khi đã làm xong trang web, đăng ký hosting và domain, trong CPanel của nó sẽ có một mục cho bạn quản lý các Domains của mình. Bao gồm 3 thứ chính yếu, đó là Sub-domain, Addon Domains và Continue reading Phân biệt Sub-domains, Addon Domains, Parked Domains