Tại sao việc phát triển phần mềm lại phức tạp ?

Bản thân việc phát triển phần mềm là một nhiệm vụ không phức tạp và không dễ dàng. Tuy nhiên, ngoài ra thì một thứ phức tạp hơn nữa đó chính là những yêu cầu của khách hàng và khoản Continue reading Tại sao việc phát triển phần mềm lại phức tạp ?