Schema.org – số hóa đời thực

Schema.org là một tổ chức cộng động với sứ mệnh tạo ra, quản trị và quảng bá các cấu trúc để định nghĩa dữ liệu trên internet, website, email và tương tự. Có thể hiểu là họ sẽ định nghĩa các trường thông tin nào cần thiết để lưu trữ một đối tượng. Ví dụ như với album nhạc thì sẽ lưu trữ tên album, tên các bài hát, tên tác giả… Các tiêu chuẩn này sẽ giúp ích cho việc lưu trữ, tìm kiếm và quản lý dữ liệu của cả thế giới. Hiện Google, Microsoft, Pinterest, Yandex đang xây dựng các ứng dụng tuân theo định nghĩa đó và tiêp tục hỗ trợ tổ chức này củng cố các định nghĩa.

http://schema.org/docs/faq.html#1

Leave a Reply