One Reply to “Gặp khách hàng”

  1. xui vật vã luôn rồi, đi bị mấy chú bồ câu hốt vô phạt tội đi ngược chiều, tan nát cõi lòng… tiền ơi là tiền..

Leave a Reply