Từ chú bảo vệ đến việc chăm sóc khách hàng

Chú Mười là bảo vệ ở đây. Chú vào làm cùng lúc công ty mới thành lập, chưa được 1 tháng. Dù chú không hiểu ngôn ngữ của những người chủ, nhân viên và cả khách hàng ở đây, nhưng Continue reading Từ chú bảo vệ đến việc chăm sóc khách hàng