Ba loại nhà giả kim

Có ba kiểu nhà giả kim

1) Kiểu một bị cuốn vào những thứ mơ hồ, bởi họ không biết đối tượng của mình là gì.

2) Kiểu hai thì biết, đồng thời cũng biết ngôn ngữ của giả kim thuật là hướng đến trái tim chứ không phải lý trí.

3) Kiểu ba thì chưa từng nghe nói đến giả kim thuật nhưng biết cách khám phá Đá tạo vàng bằng toàn bộ cuộc đời mình

Trích “Nhà Giả Kim”

Leave a Reply